Mainingurōdā no kinkyū dasshutsu shisutemu

Mainingurōdā-yō no kinkyū dasshutsu shisutemu

Sapōto bangō ga kotonaru moderu nanbā 101

Mainingurōdā kinkyū dasshutsu shūto

Mainingurōdā kara no kinkyū hinan no kanōsei ga aru baai, unten-shitsu no chūō to kōbu ni aru enjin kukaku/ bei de no kasai no hassei ni yoru kanōsei ga mottomo takaideshou. Suichoku dasshutsu shūto o shiyō sezu ni mainingurōdā no hinan o kanryō suru ni wa, operētā ga hashigo/ kaidan ni akusesu suru tame ni `hassha-chū' no enjinkonpātomento/ bei o ōdan suru hitsuyō ga arimasu.

Unten-sha no kyabin no doa ni rinsetsu suru rōdā no sokumen ni toritsuke rareta suichoku esukēpushūto wa, 10 〜 12-byō inai ni anzen ni unten-sha o jimen ni oroshimasu.

Ika no gazō wa, rōdā kōsei ni taiō suru tame ni kotonaru sapōtobēsufurēmu o sonaeta `moderu nanbā 101 shūtokontena' o shimeshite imasu.

Mainingurōdā suichoku esukēpushūto
Tategata saikutsu esukēpushūto
Mainingurōdā kinkyū dasshutsu shūto

Mining Escape Chutes

Hanbai to o toiawase