Tōketsu jōtai-yō no suichoku esukēpushūtohītāpakku

1-Nen no tokutei no jiki no shūi ondo ga 5ºC 〜 40ºC o shitamawaru chiri-tekina basho ni taiō suru tame ni, maininguesukēpushūto wa hītāpakku o esukēpushūto hokan/ tenkai kontena ni toritsukemasu.

Kono hītāpakku wa 3ttsu no konpōnento de kōsei sa rete imasu :

 • 24-Boruto DC kanetsu shisutemu

 • Ondo seigyo bokkusu

 • Sāmarushūtokontenakabā

 • Kara naru :

  • `W '-gata no kanjō hatsunetsu-tai

  • Hatsunetsu-tai sapōtoburaketto

  • Tanshi setsuzoku jankushonbokkusu

  24-Boruto DC kanetsu shisutemu

 • Kara naru :

  • Dejitaru ondo chōsetsu-ki

  • Puragu oyobi sokettokonekuta

  • Teion `ōdio' arāmu

  • Teion `shikaku' arāmu

  • 20 Anpeahyūzu

  Ondo seigyo bokkusu

 • Kara naru :

  • Shirikonkōtingugurasufaibā

  • Gurasufaibānīdoruferuto

  • Hansha kanban

  Sāmarushūtokontenakabā

Hatsunetsu-tai to kontorōrā

Shūto no shiyō mae ni sāmarukabā o torihazushimasu

Mining Escape Chutes

Hanbai to o toiawase

© 2019 By Mining Escape Chutes. Zen chosakken shoyū.

ABN 78 678 679 552

Kono u~ebusaito wa, gūguru hon'yaku o shiyō shite hon'yaku sa rete imasu.

Tsudzukiwoyomu

Esukēpushūto - inochi o sukuu

Kono u~ebusaito ni hyōji sa reru naiyō to jōhō wa chosakken de hogo sa re, maininguesukēpushūto no dokusen-teki zaisandesu.

Mining Escape Chutes

Honsha