Tōketsu jōtai-yō no suichoku esukēpushūtohītāpakku

1-Nen no tokutei no jiki no shūi ondo ga 5ºC 〜 40ºC o shitamawaru chiri-tekina basho ni taiō suru tame ni, maininguesukēpushūto wa hītāpakku o esukēpushūto hokan/ tenkai kontena ni toritsukemasu.

Kono hītāpakku wa 3ttsu no konpōnento de kōsei sa rete imasu :

  • 24-Boruto DC kanetsu shisutemu

  • Ondo seigyo bokkusu

  • Sāmarushūtokontenakabā

Hatsunetsu-tai to kontorōrā

Shūto no shiyō mae ni sāmarukabā o torihazushimasu

Mining Escape Chutes

Hanbai to o toiawase

© 2019 By Mining Escape Chutes. Zen chosakken shoyū.

ABN 78 678 679 552

Kono u~ebusaito wa, gūguru hon'yaku o shiyō shite hon'yaku sa rete imasu.

Tsudzukiwoyomu

Esukēpushūto - inochi o sukuu

Kono u~ebusaito ni hyōji sa reru naiyō to jōhō wa chosakken de hogo sa re, maininguesukēpushūto no dokusen-teki zaisandesu.

Mining Escape Chutes

Honsha