Mainingudoraggurain no kinkyū dasshutsu shisutemu

Moderu bangō 101

Mainingudoraggurain kinkyū dasshutsu shūto

Moderu nanbā 101 suichoku esukēpushūto wa, kinkyū hinan no daitai shudan to shite, mainingudoraggurain ni toritsuke rarete imasu.

Kono apurikēshonde wa, hinan shūto no shiyō wa, kasai ga kinkyū hinan no gen'indearu baaide wa naku, chijō idō ni yori doraggurain ga fuantei ni naru kanōsei ga aru baai no monodesu. Kono jimen no ugoki wa, tokuni hyōjun-tekina kaidan ya hashigo o shiyō suru tame ni fukinkōna kon'nan'na kakudo de suwatte iru toki ni, operēta ga doraggu rain kara hinan suru koto o hijō ni fuantei ni suru kanōsei ga arimasu.

Mining Escape Chutes

Hanbai to o toiawase

© 2019 By Mining Escape Chutes. Zen chosakken shoyū.

ABN 78 678 679 552

Kono u~ebusaito wa, gūguru hon'yaku o shiyō shite hon'yaku sa rete imasu.

Tsudzukiwoyomu

Esukēpushūto - inochi o sukuu

Kono u~ebusaito ni hyōji sa reru naiyō to jōhō wa chosakken de hogo sa re, maininguesukēpushūto no dokusen-teki zaisandesu.

Mining Escape Chutes

Honsha