`Mainingu suichoku esukēpushūto' no shiyō hōhō ...

Hinan-sha wa karera ga oriru sokudo o kanzen ni seigyo dekimasu!

Suichoku esukēpushūto o shiyō suru ni wa :

 

 • Entorīpointo no hashi ni suwatte, ashi to kashi o shūto ni iremasu - kono dankai de, shūto no naiheki ga kashi o tsukamu no o kanjimasu

 

 • Shūto no uchigawa no kabe ni ashi o hirogemasu - kanari no teikō o kanjimasu

 

 • Taijū o te de sasaenagara, shūto no naka ni ashi o oroshi, ashi o shūto no naiheki ni taishite kanzen ni nobashita mama ni shimasu

 

 • Kata o shūto ni iretara,-te to ude o shūto no uchigawa no kabe ni oshitsukete, ashi o koshi de magemasu - kono akushon - kōka o osoku shimasu - jūbun'na atsuryoku o kakeru koto de kanzen ni teishi suru koto ga dekimasu (Soshite tada soko ni suwatte kudasai! )

 

 • Shūto o sarani kudaru ni wa, shūto no naiheki ni taisuru atsuryoku o kanwa shimasu

Atsuryoku o ageru = surōdaun matawa teishi

Atsuryoku o kanwa = supīdoappu

Sukēpuesukēpushūto no tsukurikata ...

 

Verti-Scape no esukēpushūto wa, kanzen ni dokuritsu shita 3ttsu no mattaku kotonaru faburikkuchūbu/ shūto kara seizō sa rete imasu.


Kaku chūbu/ shūto ni wa, jikkō suru dokuji no kinō ga ari, korera 3ttsu no chūbu/ shūto ga issho ni kumitate rareta baai ni nomi, sorera wa esukēpushūto ni narimasu.

  VERTI-SCAPE ESUKĒPUSHŪTOASENBURI

  CHŪI  

 

Sotogawa-sō to chūkan-sō/ burēki-sō no ma ni supēsu ga arimasu - kore ni yori, 2tsu no chūbu-kan de kūki ga junkan shi,-netsu dentatsu ga bōshi sa remasu.

 • Hinan shūto no `sotogawa no sō' wa, hinan-sha o hi/ honō oyobi hōsha netsu kara hogo suru kotodesu -- 550 doshī - 600 doshī no ma no ittei ondo ni taeru koto ga dekimasu. Sotogawa no sō wa, 810 ℃ de nomi rekka shi hajimemasu.

  SOTOGAWA NO SŌ

 • `Chūkan/ seidō-sō' wa, shisutemu o kinō sa seru sōdesu. Sore wa, seishishita jōtai de chokkei yaku 300 mm no shinshuku-sei chūbudesuga, hinan-sha ga idō suru toki ni 600 mm ni kakuchō suru nōryoku ga arimasu.

  MAN'NAKA  /  BURĒKI-SŌ

 • `Sapōtoshūto' wa, hinan-sha ga tsūka suru sai no hinan-sha no taijū o hoji suru chikara o esukēpushūto ni ataemasu. Kono sō ni wa, sutenresu-kō no atsuen paipu ga sōnyū sa reru rūpu ga jōbu ni nui tsuke rarete imasu. Paipu wa, tenkai debaisu no kubomi ni yotte shotei no ichi ni hoji sa remasu.

  SAPŌTOSHŪTO

Mining Escape Chutes

Hanbai to o toiawase

© 2019 By Mining Escape Chutes. Zen chosakken shoyū.

ABN 78 678 679 552

Kono u~ebusaito wa, gūguru hon'yaku o shiyō shite hon'yaku sa rete imasu.

Tsudzukiwoyomu

Esukēpushūto - inochi o sukuu

Kono u~ebusaito ni hyōji sa reru naiyō to jōhō wa chosakken de hogo sa re, maininguesukēpushūto no dokusen-teki zaisandesu.

Mining Escape Chutes

Honsha