Liánxì Mining Escape Chutes  |  Verti-Scape

Zǒngbù àodàlìyǎ

Mining Escape Chutes

 

PO Box 3069

LOGANHOLME   QLD   4129

  

www.mining-escape-chutes.com

sales@mining-escape-chutes.com

Liánxì :

 

Eric Hooper

 

0417 347 790

 

+61 417 347 790

Àodàlìyǎ, yìndùníxīyà, bābùyǎ xīn jǐnèiyǎ, ménggǔ

Mineco Resources

 

PO Box 152

BRANXTON   NSW   2335

Phone :  02 4938 3925

www.mineco.com.au

akedwell@mineco.com.au

Liánxì :

 

Adrian Kedwell

 

0488 911 738

 

+ 61 488 911 738

Bāxī

Groupo Hidrau Torque

 

Rua: Padre Raposo

1118 – Mooca – São Paulo – SP – Brazil

www.grupoht.com.br

jorge@grupoht.com.br

Liánxì :

 

Jorge Mendes Sanches

 

+11 2602 1000

©2019 Mining Escape Chutes bǎnquán suǒyǒu.

Bǎnquán suǒyǒu.

ABN 78 678 679 552

MIǍNZÉ SHĒNGMÍNG

Běn wǎngzhàn yǐ shǐyòng Google fānyì fānyì.

Yuèdú gèng duō

Táoshēng huá dào - Zhěngjiù shēngmìng

Běn wǎngzhàn shàng xiǎnshì de nèiróng hé xìnxī jūn wèi bǎnquán, bìng bǎoliú wèi Mining Escape Chutes de zhuān yǒu cáichǎn.

Mining Escape Chutes

Zǒng gōngsī