Mobairumainingu kiki-yō no kinkyū dasshutsu shisutemu

Verti-Scape  |  Maininguesukēpushūto

Shita e sukurōru

2002-Nen 2 tsuki ikō, kōgyō-muke no suichoku-gata esukēpushūto no sekkei, seizō, kyōkyū, setchi.

MINING ESCAPE CHUTES wa, izen wa ESCAPE CHUTE SYSTEMS to iu namae de hataraite ita kaishadesu.

ESCAPE CHUTE SYSTEMS wa 2002-nen kara kadō shite imasu. Korera wa, mobairumainingu kiki o fukumu arayuru kōzō no suichoku oyobi keisha esukēpushūto no shiyō no kakushin ni okeru sekai-teki rīdādesu.

Shikashi, 2002-nen ikō, kaisha no kōzō-men to kōgyō-men no ryōhō ga hijō ni ōkiku nari, tagaini karamiai, kinkyū dasshutsu shisutemu no atarashī kakushintekina shudan o kaihatsu shite imasendeshita.

Shitagatte, jinoyōni sai kōchiku suru koto ga kettei sa remashita :

 • MINING ESCAPE CHUTES  -  `Mainingu'-gawa wa hikitsudzuki ōsutoraria no Burisuben de eigyō shite imasu

 • ESCAPE CHUTE SYSTEMS  -  `Kōzō'-gawa wa genzai, Dobai to yōroppa no ichibu de kadō shite imasu

 

Suichoku dasshutsu shūto no rekishi

Suichoku esukēpushūto wa 1860-nen ni Furansu de hatsumei sa re, saisho no haibi wa onajidoshi ni ōsutoria de okonawa remashita. Suichoku esukēpushūto no modan de genzai no dezain wa, 1970-nendai shotō ni, Verti - Scape esukēpushūto no bēsu to natte iru jerarudozefin ni yotte kaihatsu sa remashita.

Kyō, 3ttsu no kōsei no esukēpushūto (kaki) wa, kōsō biru ya sangyō puranto kara no kinkyū hinan no daitai shudan to shite ukeire rarete imasu :​

 • Verti-Scape Esukēpushūto

 • Uyeda Esukēpushūtoe  (Nihon)  -  Supairaru esukēpushūto

 • Uyeda Esukēpushūto  (Nihon)  -  Keisha esukēpushūto

Suichoku maininguesukēpushūto  |  yōto

 • Kōgyō-yō shaberu no kinkyū dasshutsu shisutemu

  Kōgyō-yō shaberu no kinkyū dasshutsu shisutemu

 • Mainingutorakku no kinkyū dasshutsu shisutemu

  Mainingutorakku no kinkyū dasshutsu shisutemu

 • Mainingurōdā-yō no kinkyū dasshutsu shisutemu

  Mainingurōdā-yō no kinkyū dasshutsu shisutemu

 • Mainingudoraggurain no kinkyū dasshutsu shisutemu

  Mainingudoraggurain no kinkyū dasshutsu shisutemu

 • Heater Pack for Freezing Conditions

  Tōketsu jōtai-yō no

  hītāpakku

 • Suichoku esukēpushūtoanimēshonbideo

  Suichoku esukēpushūtoanimēshonbideo o miru

Mining Escape Chutes

Hanbai to o toiawase

© 2019 By Mining Escape Chutes. Zen chosakken shoyū.

ABN 78 678 679 552

Kono u~ebusaito wa, gūguru hon'yaku o shiyō shite hon'yaku sa rete imasu.

Tsudzukiwoyomu

Esukēpushūto - inochi o sukuu

Kono u~ebusaito ni hyōji sa reru naiyō to jōhō wa chosakken de hogo sa re, maininguesukēpushūto no dokusen-teki zaisandesu.

Mining Escape Chutes

Honsha